Luyện tập Toán lớp 1 trang 108 đến 114 sách giáo khoa

Luyện tập Toán lớp 1 trang 108 đến 114 sách giáo khoa

Bài giải Bài 1, bài 2 trang 108 sgk toán lớp 1
Bài 1:

a. Kết quả bằng 16.

b. Kết quả bằng 18.

c. Kết quả bằng 18.

d. Kết quả bằng 17.

e. Kết quả bằng 17.

f. Kết quả bằng 19.

g. Kết quả bằng 19.

h. Kết quả bằng 16.

i. Kết quả bằng 16.

j.  Kết quả bằng 18.

Bài 2:

12 + 3 = 15                          13 + 6 = 19                          12 + 1 = 13

14 + 4 = 18                          12 + 2 = 14                          16 + 2 = 18

13 + 0 = 13                          10 + 5 = 15                          15 + 0 = 15

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 109 sgk toán lớp 1

Bài 1:

12 + 3 = 15                   11 + 5 = 16                12 + 7 = 19                      16 + 3 = 19

13 + 4 = 17                  16 + 2 = 18                 7 + 2 = 9                        13 + 6 = 19

Bài 2:

15 + 1 = 16              10 + 2 = 12                      14 + 3 = 17                  13 + 5 = 18

18 + 1 = 19              12 + 0 = 12                      13 + 4 = 17                  15 + 3 = 18

Bài 3:

10 + 1 + 3 = 14                              14 + 2 + 1 = 17                       11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19                               15 + 3 + 1 = 19                      12 + 3 + 4 = 19

Bài giải Bài 1, bài 2 trang 110 sgk toán lớp 1

Bài 1: a)

a. Kết quả bằng 11.

b. Kết quả bằng 12.

c. Kết quả bằng 13.

d. Kết quả bằng 13.

đ. Kết quả bằng 15.

e. Kết quả bằng 11.

f. Kết quả bằng 17.

g. Kết quả bằng 11.

h. Kết quả bằng 12.

i. Kết quả bằng 12.

Bài 2:

12 – 1 = 11                    13 – 1 = 12                      14 – 1 = 13

17 – 5 = 12                    18 – 2 = 16                      19 – 8 = 11

14 – 0 = 14                    16 – 0 = 16                      18 – 0 = 18

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 111 sgk toán lớp 1

Bài 1:

14 – 3 = 11                            17 – 5 = 12                        19 – 2 = 17

16 – 5 = 11                            17 – 2 = 15                        19 – 7 = 12

Bài 2:

14 – 1 = 13             15 – 4 = 11               17 – 2 = 15                   15 – 3 = 12

15 – 1 = 14             19 – 8 = 11               16 – 2 = 14                    15 – 2 = 13

Bài 3:

12 + 3 – 1 = 14                       17 – 5 + 2 = 14                           15 – 3 – 1 = 11

15 + 2 – 1 = 16                        16 – 2 + 1 = 15                           19 – 2 – 5 = 12

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả bằng 10.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

đ. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 10.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 10.

h. Kết quả bằng 10.

i. Kết quả bằng 12.

Bài 2:

15 – 5 = 10                      11 – 1 = 10                      16 – 3 = 13

12 – 2 = 10                      18 – 8 = 10                      14 – 4 = 10

13 – 2 = 11                      17 – 4 = 13                      19 – 9 = 10

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 15 – 5 = 10.

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 113 sgk toán lớp 1

Bài 1:

13 – 3 = 10                  14 – 2 = 12             10 + 6 = 16                19 – 9 = 10

11 – 1 = 10              17 – 7 = 10                 16 – 6 = 10                 10 + 9 = 19

Bài 2:

10 + 3 = 13            10 + 5 = 15                17 – 7 = 10                 18 – 8 = 10

13 – 3 = 10            15 – 5 = 10                10 + 7 = 17                 10 + 8 = 18

Bài 3:

11 + 3 – 4 = 10                    14 – 4 + 2 = 12                     12 + 3 – 3 = 12

12 + 5 – 7 = 10                    15 – 5 + 1 = 11                     15 – 2 + 2 = 15

Bài 4:

16 – 6<12

11>13 – 3

15 – 5 =  14 – 4

Bài 5:

Phép tính thích hợp là: 12 – 2 = 10.

Bài giải Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 114 toán lớp 1

Bài 2:

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền sau của 10 là 11.

Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3:

Số liền trước của 8 là 7.

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền trước của 1 là 0.

Bài 4:

12 + 3 = 15                              14 + 5 = 19                             11 + 7 = 18

15 – 3 = 12                              19 – 5 = 14                              18 – 7 = 11

Bài 5:

11 + 2 + 3 = 16                    15 + 1 – 6 = 10                         17 – 5 – 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19                    16 + 3 – 9 = 10                         17 – 1 – 5 = 11