Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 4 – Toán lớp 1

Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 4 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 48 sách giáo khoa toán lớp 1

luyen-tap-phep-cong-trong-pham-vi-4
1 + 1 + 1 = 3.

2 + 1 + 1 =

1 + 2 + 1 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

bai-1-bai-2-bai-3-bai-4-trang-48-sgk-toan-lop-1
Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 48 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

Kết quả lần lượt là: 4, 3, 4, 3, 4.

Bài 2:

b.Kết quả bằng 4

c. Kết quả bằng 4

d. Kết quả bằng 4.

đ. Kết quả bằng 3.

e. Kết quả bằng 4.

f. Kết quả bằng 4.

g. Kết quả bằng 4.

Bài 3:

2 + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Bài 4:

Viết phép tính là: 1 + 3 = 4