Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3 – Bài 4, bài 5 trang 46 trong sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 4, bài 5 trang 46 trong sách giáo khoa toán lớp 1

bai-4-5-trang-46-sach-giao-khoa-toan-lop-1

Bài giải Bài 4, bài 5 trang 46 trong sách giáo khoa toán lớp 1:

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

a) Viết vào ô trống: 1 + 2 = 3.

b) Viết vào ô trống: 1 + 1 = 2.