Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 – Toán lớp 1

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

8 + 1 =                    7 + 2 =                   6 + 3 =                       5 + 4 =

1 + 8 =                    2 + 7 =                   3 + 6 =                      4 + 5=

9 – 8 =                    9 – 7 =                    9 – 6 =                        9 – 5 =

9 – 1 =                    9 – 2 =                    9 – 3 =                        9 – 4 =

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

5 + …. = 9                       9 – …. = 6                         …..+ 6 = 9

4 + …. = 8                       7 -…… = 5                        …..+ 9 = 9

…..+ 7 = 9                       …..+ 3  = 8                        9 -……= 9

Bài 3: Điền vào >, <,=

5 + 4 ….9                         6…..5 + 3                          9 – 0…..8

9 – 2…..8                         9……5 + 1                         4 + 5…..5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

 

Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông ?

 

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

8 + 1 = 9                  7 + 2 = 9                   6 + 3 = 9                       5 + 4 = 9

1 + 8 = 9                  2 + 7 = 9                   3 + 6 = 9                       4 + 5= 9

9 – 8 = 1                  9 – 7 = 2                    9 – 6 = 3                        9 – 5 = 4

9 – 1 = 8                  9 – 2 = 7                    9 – 3 = 6                        9 – 4 = 5

Bài 2:

5 + 4 = 9                       9 – 3 = 6                         3 + 6 = 9

4 + 4 = 8                       7 – 2  = 5                        0 + 9 = 9

2 + 7 = 9                       5 + 3  = 8                        9 – 0 = 9

Bài 3:

5 + 4  = 9                         6 < 5 + 3                          9 – 0 > 8

9 – 2 < 8                          9 > 5 + 1                          4 + 5 = 5 + 4

Bài 4:

Phép tính là: 9 – 6 = 3.

Bài 5: Có 5 hình vuông.