Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 70 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

luyen-tap-phep-cong-phep-tru-trong-pham-vi-7

Bài 2: Tính:

6 + 1 =                     5 + 2 =                     4 + 3 =

1  +6 =                     2 + 5 =                     3 + 4 =

7 – 6 =                     7 -5 =                       7 – 4 =

7 – 1 =                     7 -2 =                       7 – 3 =

Bài 3: Số ?

2 + ….= 7                1 + …. = 5                     7 – …. = 1

7 – ….= 4                …. + 1 = 7                     7 – …. = 3

….+ 3 = 7               …. .+ 2 = 7                     …. – 0 = 7

Bài 4: Điền >,<,= vào chỗ trống

3 + 4 …7                         5 + 2….6                        7 – 5 ….3

7 – 4 ….4                        7 – 2…..5                        7 – 6…..1

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

luyen-tap-phep-cong-phep-tru-trong-pham-vi-7

 

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 70 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả là 4.

b. Kết quả là 7.

c. Kết quả là 7.

d. Kết quả là 6.

đ. Kết quả là 7.

e. Kết quả là 2.

Bài 2:

6 + 1 = 7                     5 + 2 = 7                     4 + 3 = 7

1  +6 = 7                     2 + 5 = 7                     3 + 4 = 7

7 – 6 = 1                     7 -5 = 2                       7 – 4 = 3

7 – 1 = 6                      7 -2 = 5                      7 – 3 = 4

Bài 3:

2 + 5 = 7                1 + 4 = 5                     7 – 6 = 1

7 – 3 = 4                6 + 1 = 7                     7 – 4 = 3

4 + 3 = 7                5 + 2 = 7                     7 – 0 = 7

Bài 4:

3 + 4 = 7                         5 + 2 > 6                        7 – 5  < 3

7 – 4 < 4                         7 – 2 = 5                         7 – 6 = 1

Bài 5: Phép tính thích hợp là: 3 + 4 = 7.