Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính

luyen-tap-phep-cong-phep-tru-trong-pham-vi-6

 

Bài 2: Tính

1 + 3 + 2 =                     6 – 3 -1 =                             6 – 1 – 2 =

3 + 1 + 2 =                     6 – 3 -2 =                             6 – 1 – 3 =

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống

2 + 3….6                             3 + 3…..6                              4 + 2…..5

2 + 4….6                             3 + 2…..6                              4 – 2……5

Bài 4: Số ?

….+ 2 = 5                           3 + …..= 6                              ….+ 5 = 5

….+ 5 = 6                           3 + …. = 4                              6 + ….= 6

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

luyen-tap-phep-cong-phep-tru-trong-pham-vi-6-t

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 67 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả bằng 6.                             f. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 3.                             g. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 6.                             h. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 1.                             i. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 6.                             j. Kết quả bằng 6.

e. Kết quả bằng 0.                             k. Kết quả bằng 5.

Bài 2:

1 + 3 + 2 = 6                    6 – 3 -1 = 2                            6 – 1 – 2 = 3

3 + 1 + 2 = 6                    6 – 3 -2 = 1                            6 – 1 – 3 = 2

Bài 3:

2 + 3 < 6                             3 + 3 = 6                              4 + 2 > 5

2 + 4 = 6                             3 + 2 < 6                              4 – 2 < 5

Bài 4:

3 + 2 = 5                           3 + 3 = 6                              0 + 5 = 5

1 + 5 = 6                           3 + 1 = 4                              6 + 0 = 6

Bài 5:

5 – 2 = 3.