Luyện tập Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

Luyện tập Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

a)

3 + 7 =                     4 + 5 =                    7 – 2 =                   8 – 1 =

6 + 3 =                    10 – 5 =                    6 + 4 =                  9 – 4 =

b)

 

luyen-tap-phep-cong-phep-tru-trong-pham-vi-10

b) Có : 10 quả bóng

Cho: 3 quả bóng

Còn:….quả bóng ?

Bài giải Bài 1, bài 3 trang 86, 87, sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a)

3 + 7 = 10                    4 + 5 = 9                    7 – 2 = 5                 8 – 1 = 7

6 + 3 = 9                     10 – 5 = 5                   6 + 4 = 10                9 – 4 = 5

b)

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

a)  4 + 3 = 7.

b) 10 – 3 = 7.

Bài 1, bài 3, bài 4 trang 88 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 9 =               2 + 8 =             3 + 7 =                  4 + 6 =               5 + 5 =

10 – 1 =              10 – 2 =           10 – 3 =                 10 – 4 =              10 – 5 =

6 + 4 =               7 + 3 =             8 + 2 =                   9 + 1 =             10 + 0 =

10 – 6 =              10 – 7 =           10 – 8 =                  10 – 9 =             10 – 0 =

Bài 3: Điền >,<,=

10….3 + 4                8….2 + 7                 7…..7 – 1

9….. 7 + 2             10….1 + 9               2 + 2 ….4 – 2

6 – 4….6 + 3          5 + 2….2 + 4            4 + 5 ….5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Tổ 1: 6 bạn.

Tổ 2: 4 bạn.

Cả hai tổ:….bạn ?

Bài giải Bài 1, bài 3, bài 4 trang 88 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

1 + 9 = 10      2 + 8 = 10          3 + 7 = 10            4 + 6 = 10           5 + 5 = 10

10 – 1 = 9      10 – 2 = 8           10 – 3 = 7            10 – 4 = 6           10 – 5 = 5

6 + 4 = 10      7 + 3 =  10        8 + 2 = 10            9 + 1 = 10           10 + 0 = 10

10 – 6 = 4       10 – 7 = 3          10 – 8 =  2           10 – 9 = 1            10 – 0 = 10

Bài 3: 

 

10 > 3 + 4                8 < 2 + 7                 7 > 7 – 1

 

9 = 7 + 2             10 = 1 + 9               2 + 2  > 4 – 2

 

6 – 4 < 6 + 3          5 + 2 > 2 + 4            4 + 5  = 5 + 4

Bài 4:

Cả hai tổ là: 6 + 4 = 10.