Luyện tập chung trang 135 sách giáo khoa Toán lớp 1

Luyện tập chung trang 135 sách giáo khoa Toán lớp 1

Bài giải  trang 135 sách giáo khoa Toán lớp 1

Bài 1:

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

Bài 2:

a) Số thứ tự từ bé đến lớn là:

9 , 13, 30 ,50

b) Số thứ tự từ lớn đến bé là:

80, 40, 17,8

Bài 3:a)

70 + 20 = 90                      80 – 30 = 50                         10 + 60 = 70

20 + 70 = 90                      80 – 50 = 30                         90 – 40 = 50

b)

50 + 20 = 90                       60cm + 10cm = 70cm

70 – 50 = 20                       30cm + 20cm = 50cm

70 – 20 = 50                        40 – 20cm = 20cm.

Bài 4:

Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là:

20 + 30 = 50 (bức tranh)

Đáp số: 50 bức tranh.