Luyện tập chung Toán lớp 1- Bài tập trang 148,149,150,152

Luyện tập chung Toán lớp 1- Bài tập trang 148,149,150,152

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 148, 149 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Có : 8 con chim

Bay đi: 2 Con chim

Còn lại:….con chim ?

Bài giải:

Số con chim còn lại là:

8 – 2 = 6 (con chim)

Đáp số: 6 con chim.

Bài 2:

Tóm tắt: Bài giải:

Có : 8 quả bóng Số quả bóng còn lại là:

Đã thả : 3 quả bóng 8 – 3 = 5 (quả bóng)

Còn lại:….quả bóng ? Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 3:

Tóm tắt: Bài giải

Đàn vịt có: 8con Số con vịt trên bờ là:

Ở dưới ao: 5 con 8 – 5 = 3 (con vịt)

Trên bờ:……con ? Đáp số: 3 con vịt.

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 150 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Tóm tắt:

Có        :14 cái thuyền

Cho bạn :4 cái thuyền

Còn lại:…….cái thuyền ?

Bài giải:

Số cái thuyền còn lại là:

14 – 4 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.

Bài 2:

Số bạn nam có trong tổ là:

9 – 5 = 4 (bạn nam)

Đáp số : 4 bạn nam.

Bài 3:

Sợi dây dài là:

13 – 2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Bài 4:

Số hình tròn không tô màu là:

15 – 4 = 11 (hình tròn)

Đáp số: 11 hình tròn.

Bài giải:

Bài 1:a)

Trong bến có  5 ô tô

có thêm 2 ô tô vào bến

Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ở trong bến?

Bài giải:

Số ô tô ở trong bến là:

5 + 2 = 7 (ô tô)

Đáp số: 7 ô tô.

b)

Lúc đầu tiên trên cành có 6 con chim

có 2 con chim bay đi

Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim ?

Bài giải Bài 1, bài 2 trang 152 sgk toán lớp 1

Số con chim trên cành có là:

6 – 2 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 con chim.

Bài 2:

Tóm tắt:

Có 8 con thỏ

3 con thỏ đi ra ngoài sân

Hỏi trong sân có bao nhiêu con thỏ ?

Bài giải:

Số thỏ ở trong sân là:

8 – 3 = 5 (con thỏ)

Đáp số: 5 con thỏ.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

47 + 22                     40 + 22                   12 + 4

51 + 35                     80 + 9                      8 + 31

Bài 2: Tính nhẩm:

30 + 6 =                      60 + 9 =                          52 + 6 =                    82 + 3 =

40 + 5 =                      70 + 2 =                           6 + 52=                    3 + 82 =

Bài 3: Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 1

Bài 1:

47 + 22 = 69                     40 + 22 = 62                  12 + 4 = 16

51 + 35 – 86                     80 + 9 = 89                      8 + 31 = 39

Bài 2:

30 + 6 = 36             60 + 9 = 69               52 + 6 = 58                  82 + 3 = 85

40 + 5 = 45             70 + 2 = 72                6 + 52= 58                  3 + 82 = 85

Bài 3:

Số bạn lớp em là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.