Luyện tập bài tập về số 10 – Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 3 trang 38 sgk toán 1

Bài 1:

Hình 1 nối với số 10

Hình 2 nối với số 10

Hình 3 nối với số 8

Hình 4 nối với số 9

Bài 3:

a) Có 10 hình tam giác.

b) Có 10 hình tam giác.

Bài giải Bài 4, bài 5 trang 39 sgk toán lớp 1

Bài 4:

a) 0 < 1               1 < 2               2 < 3                 3 < 4

8 > 7               7 > 6               6 = 6                 4 < 5

10 > 9              9 > 8

b) Các số bé hơn 10 là: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

c) Trong các số từ 0 đến 10: Số bé nhất là:0

Số lớn nhất là:10

Bài 5:

Hình 2: Viết số 8 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 7 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 5 vào ô trống

 Bài giải Bài 1, bài 3 trang 41 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Hình 1: Nối với số 3.

Hình 2: Nối với số 5.

Hình 3: Nối với số 9.

Hình 4: Nối với số 10.

Hình 6: Nối với số 4.

Hình 7: Nối với số 6.

Hình 8: Nối với số 7.

Bài 3:

a) Viết số: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

b) Viết số: 1, 2, 3, 4,6,7, 8,9.

Bài giải Bài 4, bài 5 trang 41 sgk toán lớp 1

Bài 4

a) Các số từ bé đến lớn là: 1, 3 ,6, 7, 10.

b) Các số từ lớn đến bé là: 10, 7, 6, 3, 1..