Luyện tập bài tập Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Luyện tập bài tập Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 1 =                      2 + 1 =                 3 + 1 =                       4 + 1 =

1 + 2 =                      2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =                      2 + 3 =

1 + 4 =

Bài 2: Tính:

luyen-tap-phep-cong-trong-pham-vi-5-1

Bài 3: Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 =

Bài 4: Điền dấu <,>,= vào chỗ trống

3 + 2 …5                        4…..2 + 1                            2 + 3 ….3 + 2

3 + 1 …5                        4 ….2 + 3                            1 + 4…..4 + 1

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

luyen-tap-phep-cong-trong-pham-vi-5

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 sgk toán lớp 1

Bài 1:

1 + 1 =  2                   2 + 1 = 3              3 + 1 = 4                    4 + 1 = 5

1 + 2 =  3                   2 + 2 = 4                3 + 2 = 5

1 + 3 =  4                    2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

Bài 2:

Hình a. Kết quả bằng 4.

Hình b. Kết quả bằng 5.

Hình c. Kết quả bằng 5.

Hình d. Kết quả bằng 5.

Hình đ. Kết quả bằng 5.

Hình e. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

2 + 1 + 1 = 4                3 + 1 + 1 = 5                   1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4               1 + 3 + 1 = 5                    2 + 2 + 1 = 5

Bài 4:

3 + 2  =  5                        4 > 2 + 1                            2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5                        4  < 2 + 3                            1 + 4 = 4 + 1

Bài 5:

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.