Lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia 2016

Lịch công tác kỳ thi THPT quốc gia 2016

Bộ GD&ĐT công bố văn bản hướng dẫn thi THPT Quốc gia năm 2016, trong đó có lịch công tác kỳ thi THPT Quốc gia gồm các mốc thời gian quan trọng: Thời gian làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia, thời gian nhận giấy báo dự thi, lịch thi, thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ, thời gian nhận giấy chứng nhận kết quả thi.

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016

(Kèm theo Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1              

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ các nhà trường, địa phương.

Các sở GDĐT

Các đơn vị tiếp nhận đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)

Trước ngày  31/3/2016

2              

Nhận Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 01/4 đến ngày

30/4/2016

3              

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày 05/5/2016

4              

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất  ngày 15/5/2016

5              

Bàn giao danh sách, Phiếu ĐKDT cho trường ĐH chủ trì tổ chức cụm thi ĐH.

Các sở GDĐT

Các trường

ĐH chủ trì cụm thi

Chậm nhất ngày 20/5/2016

6              

Tổ chức các Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi.

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các trường

phổ thông, các đơn vị có liên quan

Từ ngày 20/5/2016

7              

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 30/5/2016

8              

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi.

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 01/6/2016

9              

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng môn thi.

Các Hội đồng thi

 

Trước ngày

10/6/2016

10          

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT, các trường ĐH chủ trì cụm thi

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày

10/6/2016

11          

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày

10/6/2016

12          

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày

15/6/2016

13          

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

14          

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi

Các sở GDĐT, trường ĐH, CĐ

Từ ngày 29/6/2016

 

15          

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2016

16          

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng thi

Buổi thi sáng trước 11 giờ 30, buổi thi chiều trước 16 giờ 30

17          

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng thi

Chậm nhất 10 giờ 30 ngày 05/7/2016

18          

– Tổ chức chấm thi.

– Tổng kết công tác chấm thi.

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT.

– Công bố kết quả thi.

Cục KTKĐCLGD

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi

Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả, chậm nhất ngày 20/7/2016

19          

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 25/7/2016

20          

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày

25/7/2016

21          

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Chậm nhất ngày 27/7/2016

22          

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ

Các Hội đồng thi do trường ĐH chủ trì

Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 30/7/2016

23          

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Các đơn vị ĐKDT

 

Chậm nhất ngày 30/7/2016

24          

Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày

30/7/2016

25          

Các sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho các Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày

31/7/2016

26          

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT, các trường ĐH chủ trì cụm thi

Hoàn thành trước ngày 08/8/2016

27          

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 09/8/2016

28          

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

 

Chậm nhất ngày 10/8/2016

29          

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT,

Cục Nhà trường

Văn phòng Bộ GDĐT

Trước ngày 15/8/2016