Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Lý thuyết: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

1. Định nghĩa: phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

    Nhận xét:

    – Các phép: đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm , quay là những phép dời hình

    – Nếu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình thì được một phép dời hình

2. Tính chất: Phép dời hình biến:

    – Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự các điểm đó.

    – Đường thẳng thành đường thẳng; tia thành tia; đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

    – Tam giác thành tam giác bằng nó; góc thành góc bằng nó

    – Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

3. Hai hình bằng nhau: Hai hình bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.