Khái niệm học giỏi trong thời đại mới

Khái niệm học giỏi trong thời đại mới

1. Không phải học thuộc rồi viết lại y chang những phát minh của các ông Men-đơ-lơ-ép, Niu Tơn, Páp Lốp, Anh-xtanh….đã nghĩ ra mấy thế kỷ trước.Việc hiểu những nguyên lý đó là bắt buộc, hiểu được hết, viết và nói lại được hết là học sinh đạt yêu cầu.
2. Mấy trăm năm qua, các thầy lấy con số này trộn con số kia, kiểu môn hóa là phân biệt 3 lọ bị mất nhãn…rồi để cho học sinh giải. Giải không được thì coi phần hướng dẫn giải, rồi học thuộc lòng cách giải đó, cứ ra tương tự là ráp vô. Học sinh làm được việc này thì có tư duy khá.
3. Học sinh nghĩ ra được cái mới, phát minh ra các công trình khoa học, nghiên cứu, các dụng cụ học tập mới, các ứng dụng cho cuộc sống tốt đẹp hơn: học sinh giỏi
4. Học sinh nghĩ ra những cái hoàn toàn mới, nguyên lý mới, định lý mới, chứng minh thuyết tiến hóa của Đác Uyn là sai, thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu Tơn là chưa đúng, thuyết tương đối của Anh Xtanh còn thiếu…một cách logic, được nhiều người chấp nhận, ví dụ vậy..thì được gọi là học sinh xuất sắc.
=> Tiệm cận cách đánh giá học sinh giỏi dở của thế giới hiện nay

Theo Tony Buổi sáng