Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số – Võ Thanh Bình

 

Trích dẫn tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến đồ thị hàm số:
+ Có bao nhiêu điểm M thuộc đồ thị hàm số y = (x + 2)/(x – 1) sao cho khoảng cách từ M đến trục tung bằng hai lần khoảng cách từ M đến trục hoành?
+ Tìm trục đối xứng của đồ thị hàm số y = x^4 – 2x^2 + 5?
A. Đường thẳng y = 4
B. Trục hoành
C. Trục tung
D. Đường thẳng y = 5
+ Cho đồ thị y = (x – 3)/(x + 1). Biết rằng, có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) và cách đều hai trục toạ độ. Giả sử các điểm đó lần lượt là M và N. Tìm độ dài của đoạn thẳng MN.

Download đầy đủ Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến đồ thị hàm số tại đây.