Hướng dẫn bấm máy thống kê chi tiết dễ hiểu -Thầy Thế Anh

Hướng dẫn bấm máy thống kê chi tiết dễ hiểu -Thầy Thế Anh

Hướng dẫn cách tính X trung bình, mốt, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn, khoảng biến thiên, tần số tuyệt đối, tần số tương đối, Tứ phân vị số 1, tứ phân vị số 2, tứ phân vị số 3

ĐĂNG KÍ HỌC  THÊM TOÁN THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

Video Hướng dẫn bấm máy thống kê chi tiết dễ hiểu -Thầy Thế Anh


Phần thống kê được Bộ giáo dục chú trọng hơn rất nhiều xuyên suốt từ những lớp 6 tới lớp 11 – đều giới thiệu và học thêm phần thống kê. Phần này cũng có nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống => giúp đọc số liệu và xử lý số liệu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.