Học phí trường Đại học kinh tế quốc dân 2015?

Học phí trường Đại học kinh tế quốc dân 2015 -2016? Mức học phí cao hơn ở các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế Toán, Kinh tế đầu tư so với các chuyên ngành khác.

Thông báo mức học phí hệ chính quy năm học 2015 – 2016

Đơn vị tính: đồng

STT Nhóm chuyên ngành Mức học phí/tháng Mức học phí/năm học Mức học phí/tín chỉ
1 Nhóm 1 gồm các chuyên ngành: Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp và PTNT, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Thống kê kinh tế xã hội và Thống kê kinh doanh 950.000 9500.000 295.000
2 Nhóm 2 gồm các chuyên ngành còn lại không thuộc nhóm 1 và nhóm 3 1.150.000 11.500.000 355.000
3 Nhóm 3 gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp 1.350.000 13.500.000 415.000