Học phí của Học viện Tài chính năm 2015 là bao nhiêu?

Học phí của Học viện Tài chính năm 2015 là bao nhiêu? Theo như những năm trước thì trong ngân sách là 166k/ 1 tín chỉ còn ngoài Ngân sách là 697k/ tín chỉ.

Mức học phí của các khóa trước.
Khóa 48    Trong NS:   130.000 đ/1tc
Ngoài NS:   536.000 đ/1tc
Khóa 49    Trong NS:   150.000 đ/1tc
Ngoài NS:   620.000 đ/1tc
Khóa 50    Trong NS:   166.000 đ/1tc
Ngoài NS:    697.000 đ/1tc
Khóa 51    Trong NS:   166.000 đ/1tc
Ngoài NS:   697.000 đ/1tc
Hình thức thu: Sinh viên nộp học phí theo tháng, kỳ cho tất cả các tín chỉ đã đăng ký trong kỳ học. (SV diện chính sách miễn giảm nộp cuối tháng 4)