HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THƯỜNG

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THƯỜNG

Có thể bạn muốn xem thêm:

Hệ thức lượng trong tam giác

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chuyên đề hệ thức lượng

Hệ thức lượng lớp 10

Hệ thức lượng lớp 9

Lý thuyết và bài tập hệ thức lượng

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: Hệ thức lượng trong tam giác thường là kiến thức lớp 10, không giống với hệ thức lượng trong lớp 9, hệ thức lượng trong tam giác thường ở lớp sẽ đa dạng và khó hơn nhiều.

Cho tam giác ABC có:

– độ dài các cạnh: BC = a, CA = b, AB = c

– độ dài các đường trung tuyến vẽ từ các đỉnh A, B, C: ma, mb, mc

– độ dài các đường cao vẽ từ các đỉnh A, B, C: ha, hb, hc                                                HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THƯỜNG

– bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác: R, r

– nửa chu vi tam giác: p

– diện tích tam giác: S

Giải tam giác là tính các cạnh và các góc của tam giác khi biết một số yếu tố cho trước.

II. PP GIẢI BÀI TẬP

Vấn đề 1. Tìm các yếu tố của tam giác khi biết một vài yếu tố

PP: Sử dụng định lý hàm số cos, định lý hàm số sin, độ dài đường trung tuyến, các công thức diện tích.

Bài 2. Cho tam giác ABC có a =√6, b = 2, c= √3 + 1. Tính các góc A, B bán kính R của đường tròn ngoại tiếp, trung tuyến ma của tam giác ABC.

a. Tính diện tích tam giác ABC

b. Tính đường cao xuất phát từ đỉnh A.

c. Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài 4.Tam giác ABC có a = 45, b = 35, c= 20

a. Tính diện tích tam giác ABC

b.Tính bán kính đường tròn nội tiếp ngoại tiếp tam giác ABC

Bài 5. Cho tam giác ABC có a = 7, b= 8, c = 5. Tính : , S, ha, R, r, ma.