HỆ THỨC LƯỢNG LỚP 9

HỆ THỨC LƯỢNG LỚP 9

I/ Lý thuyết về hệ thức lượng lớp 9 ( hệ thức lượng trong tam giác vuông )

1.Khái niệm : Hệ thức lượng trong tam giác vuông (lớp 9) là một kiến thức vô cùng cần thiết và quan trọng đối với các em học sinh lớp 9 chuẩn bị bước vào kì thi vào 10

Có thể bạn muốn xem thêm:

Hệ thức lượng trong tam giác

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Hệ thức lượng trong tam giác thường

Chuyên đề hệ thức lượng

Hệ thức lượng lớp 10

Lý thuyết và bài tập hệ thức lượng

 

Cho tam giác ABC vuông tại A , ta có :

Cạnh huyền : BC

Cạnh góc vuông : AC, AB

Đường cao : AH

Hình chiếu :BH là hình chiếu của AB lên cạnh huyền BCCH là hình chiếu của AC lên cạnh huyền BC

2.Các hệ thức :

Định lí 1 : (Pitago) BC2 = AB2 + AC2

Định lí 2 : AB2 =BC. BH; AC2 =BC. CH

Định lí 3 : AH2 = BH.CH

Định lí 4 : AB.AC = BC.AH

Định lí 5 : 1/AH2 = 1/AB2 + 1/AC2

II/ Các dạng bài tập về hệ thức lượng lớp 9

Bài 1: Cho ∆ABC vuông tại A. Biết AB/AC = 5/7 . Đường cao AH = 15cm. Tính HB, HC.

HS: Tự giải

Bài 2: Cho ∆ABC vuông tại A, AB = 12cm, AC = 16cm, phân giác AD, đường cao AH. Tính HD, HB, HC.

HS: Tự giải

Bài 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH, tính chu vi ∆ABC biết AH = 14cm, HB/HC = 1/4 .

HS: Tự giải

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Biết AB = 20cm, HC = 9cm. Tính độ dài AH.

HS: Tự giải

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác góc B. Biết rằng AD = 1cm; BD = căn 10 cm. Tính độ dài cạnh BC.

HS: Tự giải

Bài 6: Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tính độ dài đường cao của hình thang cân đó.

HS: Tự giải