Giới Thiệu Tam Giác Pascal Và Các Dạng Toán Liên Quan Tới Nhị Thức Newton (Phần 2)

GIỚI THIỆU TAM GIÁC PASCAL VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN TỚI NHỊ THỨC NEWTON (PHẦN 2)

Bài viết cùng chủ đề: Công Thức Nhị Thức Newton

 

4. Ứng dụng tích phân trong chứng minh đẳng thức tổ hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

5. Ứng dụng số phức chứng minh đẳng thức tổ hợp.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

6. Đồng nhất hệ số 2 vế.

 

6.1 6.2 6.3 6.4