Giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH DẠNG NĂNG SUẤT

  • “Giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất” gồm có 2 phần: Phần A – Lý thuyết cơ bản và phương pháp giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất, Phần B – Các bài tập củng cố kiến thức.
  • Phần A gồm có 3 phần: Các bước giải toán, Các công thức giải toán và ví dụ.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Giải toán bằng cách lập phương trình 9

Giải toán bằng cách lập phương trình dạng phần trăm

Cách giải toán bằng cách lập phương trình nhanh

A. Lý thuyết cơ bản – Phương pháp giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất:

I. Các bước giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất:

Screenshot (327)

II. Các công thức giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất:

9

Trong đó:

+) N là năng suất làm việc.

+) t là thời gian hoàn thành công việc.

+) 1 là công việc cần hoàn thành.

+) CV là số công việc thực hiện trong thời gian t.

III. Ví dụ:

Screenshot (328)

Screenshot (329)

B. Bài tập củng cố kiến thức giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất:

Bài 1: Hai đội công nhân cùng đào một con mương . Nếu họ cùng làm thì trong 8 giờ xong việc. Nếu họ làm riêng thì đội A hoàn thành công việc nhanh hơn đội B 12 giờ. Hỏi nếu  làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu giờ mới xong việc.

Bài 2: Bạn An dự định trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 30/4 sẽ giải mỗi ngày 3 bài toán. Thực hiện đúng kế hoạch được một thời gian, vào khoảng cuối tháng 3 (tháng 3 có 31 ngày) thì An bị bệnh, phải nghỉ giải toán nhiều ngày liên tiếp. Khi hồi phục, trong tuần đầu An chỉ giải được 16 bài; sau đó, An cố gắng giải bài 4 mỗi ngày và đến 30/4 thì An cũng hoàn thành kế hoạch đã định. Hỏi An phải nghỉ giải toán bao nhiêu ngày?

Bài 3: Theo kế hoạch, một người công nhân phải hoàn thành 84 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ thuật, nên thực tế mỗi giờ người đó đã làm được nhiều hơn 2 sản phẩm so với số sản phẩm phải làm trong một giờ theo kế hoạch. Vì vậy, người đó hoàn thành công việc sớm hơn dự định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ người công nhân phải làm bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 4: Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 12 giờ, nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của đội thứ hai ít hơn đội thứ nhất là 7 giờ. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian để mỗi đội hoàn thành công việc là bao nhiêu?

Bài 5: Một xưởng có kế hoạch in xong 6000 quyển sách giống nhau trong một thời gian quy định, biết số quyển sách in được trong một ngày là bằng nhau. Để hoàn thành sớm kế hoạch , mỗi ngày xưởng đã in nhiều hơn 300 quyển sách so với số quyển sách phải in trong kế hoạch, nên xưởng in xong 6000 quyển sách nói trên sớm hơn kế hoạch 1 ngày. Tính số quyển sách xưởng in được trong 1 ngày theo kế hoạch.