Giải toán bài 1 chương 4 toán 9 (hình học)

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 9 tập 2):

Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu “…”

Giải bài 1 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 79

Lời giải

Điền vào dấu … như sau:

(1): Bán kính đáy của hình trụ

(2): Đáy của hình trụ

(3): Đường cao của hình trụ

(4): Đáy của hình trụ

(5): Đường kính của đường tròn đáy

(6): Mặt xung quanh của hình trụ

 

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 9 tập 2):

Lấy một băng giấy hình chữ nhật ABCD (h.80). Biết AB = 10cm, BC = 4cm; dán băng giấy như hình vẽ (B sát với A và C sát với D, không được xoắn).

Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ được không?

Giải bài 2 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Hình 80

Lời giải

Có thể dán băng giấy để tạo nên mặt xung quanh của hình trụ. Các bạn làm theo hình hướng dẫn.

Chú ý: Hình trụ được tạo nên còn thiếu hai mặt đáy.

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 9 tập 2):

Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính đáy của mỗi hình.

Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 81

Lời giải

Gọi h là chiều cao, r là bán kính của hình trụ.

Hình a:     h = 10 cm; r = 4 cm

Hình b:     h = 11 cm; r = 0,5 cm

Hình c:     h = 3 cm; r = 3,5 cm

Bài 4 (trang 110-111 SGK Toán 9 tập 2):

Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2.

Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm;     (B) 4,6cm;         (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm;     (E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải

Giải bài 4 trang 110 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2):

Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Giải bài 5 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Bán kính đáy r(cm) Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
1 10 π 20π 10π
5 4 10π 25π 40 π 100π
2 8 32π 32π

Cách tính:

Dòng 1: Chu vi đường tròn đáy : C = 2πr = 2π

Diện tích một đáy : S = πr2 = π

Diện tích xung quanh : Sxq = 2πrh = 2π.1.10 = 20π

Thể tích : V = S. h = π. 10 = 10π

Dòng 2: Tương tự dòng 1

Dòng 3 : Bán kính đáy : C = 2πr => r = C/2π = 12,56/2.3,14 = 2

Bài 6 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2):

Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy . Diện tích xung quanh của hình trụ 314 cm2.

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Giải bài 6 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 7 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2):

Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

(Hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán).

Giải bài 7 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 82

Lời giải

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp:

Sxq= 4.(4.120) = 1920 cm2

Bài 7 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2):

Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

(Hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán).

Giải bài 7 trang 111 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 82

Lời giải

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp:

Sxq= 4.(4.120) = 1920 cm2

Luyện tập (trang 111-112-113 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 8 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2):

Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = a). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích V1; quay BC thì được hình trụ có thể tích V2. Trong các đẳng thức dưới đây, hãy chọn đẳng thức đúng:

(A)V1 = V2

(B)V1 = 2V2

(C)2V1 = V2

(D)3V1 = V2

(E)V1 = 3V2

Lời giải

Quay quanh AB thì ta có r = a , h = 2a.

Nên V1 = πr2h = π.a2.2a = 2πa3

Quay quanh BC ta có r = 2a, h = a

Nên V2 = πr2h = π.2a2.a = 4πa3

Do đó V1 /V2 = (2πa3)/(4πa3 )= 1/2 => 2V1 = V2

Vậy chọn C.

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2):

Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

b) Thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 8mm.

Lời giải

Ta có : C = 13cm, h = 3cm

Diện tích xung quanh của hình trụ là :

Sxq=2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm2 )

b)Ta có : r = 5mm, h = 8mm

Thể tích hình trụ là :

V = πr 2 h = π. 52 .8 = 200π ≈ 628 (mm3 )

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2):

Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ (h.84).

Diện tích đáy lọ thủy tinh là 12,8cm2. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5mm. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Giải bài 11 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Thể tích tượng đá bằng thể tích hình trụ có diện tích đáy là 12,8cm2 và chiều cao bằng 8,5mm = 0,85cm. Vậy:

V = S.h = 12,8 . 0,85 = 10,88 (cm3)

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Giải bài 12 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Bán kính đáy r(cm) Đường kính đường tròn đáy Chiều cao(cm) Chu vi đáy(cm) Diện tích đáy(cm2) Diện tích xung quanh(cm2) Thể tích V(cm3)
25mm 5cm 7cm 15,7cm 19,63 109,9cm2 127,38cm3
3cm 6cm 1m 18,84cm 28,26 1884cm2 2826cm3
5cm 10cm 12,74cm 31,4cm 78,5 400,04cm2 1l

Cách tính:

Giải bài 12 trang 112 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 13 (trang 113 SGK Toán 9 tập 2):

Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tâm kin loại này dày 2cm, đáy của nó là hình vuông cạnh là 5 cm. Đường kính của mũi khoan là 8 mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tâm kim loại là bao nhiêu?

Giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 85

Lời giải

Bán kính đáy của hình trụ (lỗ khoan) 4mm. Tấm kim loại dày 2cm (20mm) chính là chiều cao của hình trụ.

Giải bài 13 trang 113 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 14 (trang 113 SGK Toán 9 tập 2):

Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở miền nam nước Pháp có dạng một hình trụ, độ dài của đường ống là 30m (h.86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

Tính diện tích đáy của đường ống.

Giải bài 14 trang 113 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Hình 86

Lời giải

Giải bài 14 trang 113 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9