Giải SBT Toán 9 Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 80 trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Rút gọn các biểu thức:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 81 trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Rút gọn các biểu thức:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 82 trang 18 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

a. Chứng minh:Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + x√3 + 1. Giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 83 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng tỏ giá trị các biểu thức sau là số hữu tỉ

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

a) Rút gọn biểu thức ta được -10/9 là số hữu tỉ.

b) Rút gọn biểu thức ta được 12 là số hữu tỉ.

 

Bài 84 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Tìm x, biết:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 85 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Cho biểu thức:Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Rút gọn P với x ≥ 0 và x ≠ 4

b. Tìm x để P = 2

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 86 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho biểu thức:Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Rút gọn Q với a > 0, a ≠ 4 và a ≠ 1

b. Tìm giá trị của a để Q dương.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 87 trang 19 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng thức:

a + b + c ≥ √ab + √bc + √ca

Hãy mở rộng kết quả cho trường hợp bốn số, năm số không âm.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9