Giải SBT Toán 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 56 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 57 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 58 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn các biểu thức:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 59 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Rút gọn biểu thức:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 60 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn các biểu thức:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 61 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 62 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 63 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Chứng minh:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 64 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

a. Chứng minh: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. Rút gọn biểu thức: Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bài 65 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Tìm x, biết:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 66 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm x, biết:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 67 trang 15 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

 Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, chứng minh:

a. Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

b. Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi bé nhất.

Lời giải:

Với hai số không âm a và b, bất đẳng thức Cô-si cho hai số đó là:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥ Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. Các hình chữ nhật có cùng chu vi thì Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không đổi. Từ bất đẳng thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥ Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 và Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 không đổi suy ra ab đạt giá trị lớn nhất bằng Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 khi a = b.

Điều này cho thấy trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất.

b. Các hình chữ nhật có cùng diện tích thì ab không đổi. Từ bất đẳng thức Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 ≥ Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9và ab không đổi suy ra Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 đạt giá trị nhỏ nhât bằng ab khi a = b.

Điều này cho thấy trong các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông có chu vi bé nhất.