Giải SBT Toán 9 Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 24 trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ cát tuyến CAD với hai đường tròn (C ∈ (O) ,D ∈ (O’))

a. Chứng minh rằng khi cát tuyến quay xung quanh điểm A thì góc CBD có số đo không đổi

b. Từ C và D vẽ hai tiếp tuyến với đường tròn.Chứng minh rằng hai tiếp tuyến này hợp với nhau một góc có số đo không đổi khi cát tuyển CAD quay xung quanh điểm A

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 25 trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Từ một điểm M cố định ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ một tiếp tuyến MT và một cát tuyến MAB của đường tròn đó

a. Chứng minh rằng luôn có MT2= MA.MB và tích này không phụ thuộc vị trí của cát tuyến MAB

b. Cho MT = 20cm ,MB = 50cm,tính bán kính đường tròn

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

b. Gọi bán kính của đường tròn (O) là R

Ta có:MB=MA+AB = MA + 2R

Suy ra: MA =MB – 2R

Ta lại có: MT2= MA.MB (cmt)

Suy ra: MT2= (MB- 2R).MB = MB2 – 2R.MB

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 26 trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

Ngồi trên đỉnh núi cao 1 km thì có thể nhìn thấy một địa điểm T trên mặt đất với khoảng cách tối đa là bao nhiêu ? Biết rằng bán kính Trái Đất gần bằng 64000 km

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Điểm nhìn tối đa là điểm nằm trên bề mặt Trái Đất .Có thể xem đó là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ mặt đất dến bề mặt Trái Đất (như hình vẽ)

Xét hai tam giác MTA và MBT,ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

(hệ quả góc giữa tiếp tuyến và dây cung)

Suy ra ΔMTA đồng dạng ΔMBT

⇒ MT/MA = MB/MT => MT2= MA.MB

= MA (MA + 2R)

MA là chiều cao của đỉnh núi bằng 1km

Thay số ta có: MT2=1.(1 + 2.6400)=12801

Suy ra : MT ≈ 113,1(km)

 

Bài 27 trang 104 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O).Vẽ tia Bx sao cho tia BC nằm giữa hai tia Bx,BA và góc (CBx) = góc (BAC) .Chứng minh rằng Bx là tiếp tuyến của (O).

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Xét trường hợp tam giác ABC nhọn

Giả sử Bx không phải là tiếp tuyến của đường tròn (O).Khi đó,trên cùng nửa mặt phẳng bờ đường thẳng BC chứa tia Bx kẻ tia By là tiếp tuyến của (O) tại B

Ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Bx và By là hai tia khác nhau nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC tạo với BC một góc bằng nhau, trái với tính chất đặt tia trên nửa mặt phẳng .Điều này mâu thuẫn với giả sử Bx không phải là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Vậy Bx là tiếp tuyến của đường tròn (O)