Giải SBT Toán 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 15 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

Cho đường tròn tâm O,bán kính 1,5cm.Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ

Lời giải:

*Cách vẽ:

– Vẽ đường tròn tâm O bán kính 1,5cm

– Vẽ hai đường kính AC và BD vuông góc với nhau

– Nối AB, BC , CD, DA lại với nhau ta được hình vuông ABCD nội tiếp trong đường tròn (O; 1,5)

*Chứng minh:

Ta có : OA = OC , OB =OD

Suy ra ABCD là hình bình hành

Mặt khác : AC = BD và ⊥ BD

Suy ra ABCD là hình vuông

 

Bài 16 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB,CD vuông góc với nhau.Lấy một điểm M trên cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M.Tiếp tuyến này cắt đường thẳng CD tại S. Chứng minh rằng Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 17 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho đường tròn (O) và hai dây AB,AC bằng nhau.Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt đường tròng (O) ở E. Chứng minh rằng : AB2= AD.AE

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 18 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn .Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B.Chứng minh rằng tích MA.MB không đổi

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

*Trường hợp M nằm bên trong đường tròn (O) (hình a)

Kẻ cát tuyến AB đi qua M và đường thẳng MO cắt đường trong tại C và D

Xét hai tam giác MBD và MCA ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ta có điểm M và O cố định ,suy ra điểm C và D cố định .Do vậy độ dài các đoạn MC và MD không đổi, suy ra tích MC.MD không đổi

Do tích MC.MD không đổi nên kết hợp với (*) suy ra tích MA.MB cũng không đổi khi cát tuyến AB thay đổi

*Trường hợp M nằm bên ngoài đường tròn (O) (hình b)

Kẻ cát tuyến MAB bất kì của (O) và đường thẳng MO cắt đường tròn tại C và D

Xét hai tam giác MCB và MAD ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Ta có điểm M và O cố định ,suy ra điểm C và D cố định .Do vậy độ dài các đoạn MC và MD không đổi, suy ra tích MC.MD không đổi

Do tích MC.MD không đổi nên kết hợp với (**) suy ra tích MA.MB cũng không đổi khi cát tuyến AB thay đổi

 

Bài 19 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

Để giúp xe lửa chuyển từ một đường ray hướng này sang mộtđường ray hướng khác người ta làm xen giữa một đoạn đường ray hìnhvòng cung (hình bên) .Biết chiều rộng của đường ray là AB ≈1,1m ,đoạn BC ≈ 28,4m.Hãy tính bán kính OA= R của đoạn đường ray hình vòng cung

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Xem đoạn đường ray thẳng là tiếp tuyến của hai đoạn đường ray vòng cung .

Điểm B cố định nằm trong đường tròn có cung là AC .Đường thẳng OB cắt đường tròn đó tại hai điểm A và A’

Ta có : A và A’ cố định

Vì B là tiếp điểm cung nhỏ trong nên BC là tiếp tuyến của đường tròn (O;OB)

Suy ra : BC ⊥ OB

Kéo dài BC cắt đường tròn (O;OA) tại C’

Suy ra : BC = BC’ ( đường kính vuông góc với dây cung)

Xét hai tam giác BAC và BC’A’ ta có:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

(hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Suy ra ΔBAC đồng dạng ΔBC’A’

⇔ BC’/AB =BA’/BC ⇒ BC.BC’ = AB.A’B

Mà BC = BC’ và BA’ = 2R – AB

Nên BC2 = AB(2R –AB)

⇔ (28,4)2=1,1 (2R – 1,1)

⇔ 2,2R =806,56 + 1,21 =807,77

⇔ R = 807,77 : 2,2 =367,3(m)

Vậy bán kính đoạn đường ray hình vòng cung là 367,2m

 

Bài 20 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) và M là một điểm của cung nhỏ BC.Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB

a. Hỏi tam giác MBD là tam giác gì?

b. So sánh hai tam giác BDA và BMC

c. Chứng minh rằng MA =MB + MC

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Suy ra: ΔABD =ΔCBM (c.g.c)

c.Ta có: ΔABD = ΔCBM (cmt)

suy ra: AD = CM

mà AM = AD + DM

suy ra: MA = MC + MD

 

Bài 21 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, biết góc A = 32°, góc B = 84°. Lấy các điểm D, E, F thuộc đường tròn (O) sao cho AD = AB, BE = BC, CF = CA . Hãy tính các góc của tam giác DEF

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

Bài 22 trang 102 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: 

Vẽ một tam giác vuông biết cạnh huyền là 4cm và đường cao ứng với cạnh huyền là 1,5cm

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

*cách vẽ:

– Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm

-Vẽ nửa đường tròn đường kính BC

-Vẽ đường thẳng xy nằm trên nửa mặt phẳng chứa nửa đường tròn đường kính BC và xy // BC ,cách BC một khoảng bằng 1,5cm

-Vẽ đường thẳng BC cắt nửa đường tròn đường kính BC tại A và A’.Nối AB, AC, A’B, A’C ta được tam giác ABC cần vẽ

*Chứng minh:

Vì xy cách BC một khoảng bằng 1,5cm nhỏ hơn BC/2 = 2cm nên xy cắt nửa đường tròn đường kính BC

Ta lại có tam giác ABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính BC nên

góc (BAC) = 90°

Mặt khác AH ⊥ BC và AH =1,5cm.

 

Bài 23 trang 103 Sách bài tập Toán 9 Tập 2:

 Cho tam giác cân ABC (AB = AC) nội tiếp đường tròn (O). Các đường phân giác của hai góc B và C cắt nhau ở E và cắt đường tròn lần lượt tại F và D. Chứng minh rằng tứ giác EDAF là một hình thoi

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9