Đồng hồ và thời gian – Bài tập trang 168, 169

Đồng hồ và thời gian – Bài tập trang 168, 169

Đồng hồ và thời gian

Bài giải Bài tập về đồng hồ, thời gian

Hình 1: 8 giờ.                            Hình 6: 1 giờ.

Hình 2: 9 giờ.                            Hình 7: 2 giờ.

Hình 3: 3 giờ.                            Hình 8: 8 giờ.

Hình 4: 4 giờ.                            Hình 9: 4 giờ.

Hình 5: 12h.

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán lớp 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

37 + 21                47 – 23                  49 + 20                  39 – 16

52 + 14                56 – 33                  42 – 20                   52 + 25

Bài 2: Tính:

23 + 2 + 1 =                 40 + 20 + 1 =                        90 – 60 – 20 =

Bài 4: Nối đồng hồ với câu thích hợp:

Hình 1                          Hình 2                         Hình 3

Bạn An dậy lúc 6 giờ sáng.

Bạn An tưới hoa lúc 5 giờ chiều.

Bạn An ngồi học lúc 8 giờ sáng.

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 4 trang 168 sgk toán lớp 1

Bài 1:

37 + 21= 58             47 – 23 = 24             49 + 20 = 69             39 – 16 = 23

52 + 14 = 66            56 – 33 = 23             42 – 20 = 22              52 + 25 = 77

Bài 2:

23 + 2 + 1 = 26                 40 + 20 + 1 = 61                      90 – 60 – 20 = 10

Bài 4:

Bạn An dậy lúc 6 giờ sáng, nối với hình 1

Bạn An tưới hoa lúc 5 giờ chiều, nối với hình 3.

Bạn An ngồi học lúc 8 giờ sáng,  nối với hình 2.

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a) 32 + 7  < 40                                b) 32 + 14 = 14 + 32

45 + 4 < 54 + 5                                 69 – 9 < 96 – 6

55 – 5 > 40 + 5                                 57 – 1 < 57 + 1

Bài 2:

Thanh gỗ còn lại dài là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

Bài 3:

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả.