Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình – Toán lớp 1

Điểm  ở trong, điểm ở ngoài một hình – Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Điểm A ở trong hình tam giác.  đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm E ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm I ở ngoài hình tam giác.   s

Điểm D ở ngoài hình tam giác.  đ

Bài 3:

20 + 10 + 10 = 40                                  60 – 10 – 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 – 20 -10 = 30

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 – 20 = 60

Bài 4:

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10  +20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.