Điểm, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng – Toán lớp 1

Điểm, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng – Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 3 sgk trang 94 toán lớp 1

Bài 1:

Các đoạn thẳng là: MN, CD, KH, PQ, XY.

Bài 3:

Hình 1: có 4 đoạn thẳng.

Hình 2: có 3 đoạn thẳng.

Hình 3: có 6 đoạn thẳng.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 97 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV và đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM và đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2:

Bên trái : ghi vào hình là số 4.

Bên phải: ghi vào hình từ trên xuống dưới là số 7, số 5 và số 3.

Bài 3:

Tô màu vào băng giấy thứ hai.

Thực hành đo:

1. Đo độ dài bằng gang tay .

2. Đo độ dài bằng bước chân .

3.Đo độ dài bằng que tính.