Điểm chuẩn các khoa Trường Đại học Ngoại thương

Điểm chuẩn các khoa Trường Đại học Ngoại thương năm 2015 dự kiến sẽ cao hơn năm 2014. Dưới đây là điểm chuẩn các khoa của Trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) năm 2014, 2013. Hi vọng sẽ là điểm tham khảo để các em chọn trường chính xác.

Điểm chuẩn các khoa Trường Đại học Ngoại thương năm 2014

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn 2014
1 D310101 Kinh tế đối ngoại A 26
2 D310101 Kinh tế đối ngoại A1 24
3 D310101 Kinh tế đối ngoại D1 23.5
4 D310101 Kinh tế đối ngoại D2,D4,D5 22
5 D310101 Kinh tế đối ngoại D3 23
6 D310101 Thương mại quốc tế A 25
7 D310101 Thương mại quốc tế A1 23.5
8 D310101 Thương mại quốc tế D1 23
9 D340101 Quản trị kinh doanh quốc tế A 24
10 D340101 Quản trị kinh doanh quốc tế A1,D1 22
11 D340101 Kế toán A 24
12 D340101 Kế toán A1, D1 22
13 D340201 Tài chính quốc tế A 24
14 D340201 Tài chính quốc tế A1, D1 22
15 D340201 Phân tích và đầu tư tài chính A 24
16 D340201 Phân tích và đầu tư tài chính A1, D1 22
17 D340201 Ngân hàng A 24
18 D340201 Ngân hàng A1, D1 22
19 D340120 Kinh doanh quốc tế A 24
20 D340120 Kinh doanh quốc tế A1, D1 22
21 D310106 Kinh tế quốc tế A 24
22 D310106 Kinh tế quốc tế A1, D1, D3 22
23 D310106 Kinh tế và phát triển quốc tế A 24
24 D310106 Kinh tế và phát triển quốc tế A1, D1 22
25 D220201 Tiếng Anh thương mại D1 30
26 D220203 Tiếng Pháp thương mại D3 28
27 D220204 Tiếng Trung thương mại D1 29.5
28 D220204 Tiếng Trung thương mại D4 28
29 D220209 Tiếng Nhật thương mại D1 30
30 D220209 Tiếng Nhật thương mại D6 28
31 D380101 Luật thương mại quốc tế A 24
32 D380101 Luật thương mại quốc tế A1, D1 22

Điểm chuẩn các khoa Trường Đại học Ngoại thương năm 2013

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn 2013
1 D310101 Kinh tế đối ngoại A 26.5
2 D310101 Kinh tế đối ngoại A1 24
3 D310101 Kinh tế đối ngoại D1 24.5
4 D310101 Kinh tế đối ngoại D2,3,4,56 24
5 D310101 Thương mại quốc tế A 24.5
6 D310101 Thương mại quốc tế A1 23
7 D310101 Thương mại quốc tế D1 23.5
8 D340101 Quản trị Kinh doanh Quốc tế A 24.5
9 D340101 Quản trị Kinh doanh Quốc tế A1 23
10 D340101 Quản trị Kinh doanh Quốc tế D1 23.5
11 D340101 Kế toán A 24.5
12 D340101 Kế toán A1 23
13 D340101 Kế toán D1 23.5
14 D340101 Kế toán D2,3,4,5,6 23
15 D340201 Tài chính Quốc tế A 24.5
16 D340201 Tài chính Quốc tế A1 23
17 D340201 Tài chính Quốc tế D1 23.5
18 D340201 Phân tích và đầu tư tài chính A 24.5
19 D340201 Phân tích và đầu tư tài chính A1 23
20 D340201 Phân tích và đầu tư tài chính D1 23.5
21 D340201 Phân tích và đầu tư tài chính D2,3,4,5,6 23
22 D340201 Ngân hàng A 24.5
23 D340201 Ngân hàng A1 23
24 D340201 Ngân hàng D1 23.5
25 D340201 Ngân hàng D2,3,4,5,6 23
26 D340120 Kinh doanh quốc tế A 24.5
27 D340120 Kinh doanh quốc tế A1 23
28 D340120 Kinh doanh quốc tế D1 23.5
29 D340120 Kinh doanh quốc tế D2,3,4,5,6 23
30 D310106 Kinh tế quốc tế A 26
31 D310106 Kinh tế quốc tế A1,D1,D3 24
32 D310106 Kinh tế và phát triển quốc tế A 24.5
33 D310106 Kinh tế và phát triển quốc tế A1 23
34 D310106 Kinh tế và phát triển quốc tế D1 23.5
35 D220201 Tiếng Anh thương mại (ngoại ngữ nhân 2) D1 30
36 D220203 Tiếng Pháp thương mại (ngoại ngữ nhân 2) D1, D3 29
37 D220204 Tiếng Trung thương mại (ngoại ngữ nhân 2) D1,D4 29
38 D220209 Tiếng Nhật thương mại (ngoại ngữ nhân 2) D1,D6 29
39 D380101 Ngành Luật,  Luật thương mại quốc tế A 24.5
40 D380101 Ngành Luật,  Luật thương mại quốc tế A1 23
41 D380101 Ngành Luật,  Luật thương mại quốc tế D1 23.5
42 D380101 Ngành Luật,  Luật thương mại quốc tế D2,3,4,5,6 23
43 D310101 Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) A 23
44 D310101 Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) A1,D1,2,3,4,5,6 22
45 D340101  Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) A 23
46 D340101  Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) A1,D1,2,3,4,5,6 22
47 D340201 Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) A 23
48 D340201 Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Việt) A1,D1,2,3,4,5,6 22