Đề và đáp án chi tiết Hà Huy Tập lần 2- 2017

Đề và đáp án chi tiết Hà Huy Tập lần 2- 2017

Giống với Đề và đáp án chi tiết Hà Huy Tập lần 2- 2017

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

0 1 2 3 4 5 6

 
Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng mặt phẳng chứa đường thẳng sao cho khoảng cách từ đến đạt giá trị lớn nhất. Khi đó góc giữa mặt phẳng và trục là thỏa mãn:
A. . B. . C. . D. .
Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ cho điểm và mặt phẳng và mặt cầu . Phương trình đường thẳng đi qua và nằm trong cắt mặt cầu theo một đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là:
A. . B. .
C. . D. .