Đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan – Trần Thanh Minh

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÀM SỐ VÀ BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài viết cùng chủ đề: Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số – Trần Trường Sinh

 

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = (2x – 1)/(x + 2). Mệnh đề nào sau đây là SAI?
A. Tại điểm A(2; 3/4), tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc k = 5/16
B. Lấy M, N thuộc đồ thị có xM = 0, xN = -4 thì tiếp tuyến tại M và N song song nhau
C. Đồ thị tồn tại 1 cặp tiếp tuyến vuông góc
D. Tại giao điểm của đồ thị với Oy, tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 5/4x – 1/4
+ Đặc điểm của đồ thị hàm bậc ba là?
A. Luôn có trục đối xứng
B. Đường thẳng nối 2 điểm cực trị là trục đối xứng
C. Luôn co tâm đối xứng
D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng
Câu 54. Cho hàm số y = 3x^4 – 4x^3. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại gốc tọa độ
B. Hàm số đạt cực đại tại gốc tọa độ
C. Điểm A(1; -1) là điểm cực tiểu
D. Hàm số không có trực trị

Download đầy đủ Đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan tại đây.