Đề Toán hk2 lớp 9 quận Thanh Xuân 2018

Đề Toán hk2 lớp 9 quận Thanh Xuân 2018

Bài 1: – Toán Thanh Xuân cho đường tròn (O;R) dây BC =R căn 3. A là điểm di động trên cung lớn BC (A khác B,C) soa cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BD,CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AF của đường tròn (O). AF cắt BC tại N.

  1. Chứng minh BEDC là tứ giác nội tiếp
  2. AE.AB=AD.AC
  3. chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành.
  4. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K (K khác O). chứng minh K,H,F thẳng hàng.

Bài 2: – Toán Thanh Xuân Cho hai số m,n khác 0 thỏa mãn 1/m+1/n=1/2. Chứng minh rằng trong hai phương trình x^2+mx+n=0 và x^2+nx+m=0 có ít nhất 1 phương trình có nghiệm.

de toan thanh xuan lop 9