Đề Toán 12 năm 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Đề KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Đề KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3 mã đề 101 nằm trong chuyên mục đề thi thử Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề chứa cả lượng kiến thức Toán 11 và Toán 12, đề thi thử Toán có đáp án.

Đề Toán 12 năm 2018 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3:

+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (-1;0;1), B(1;-2;3) và mặt cầu (S): (x + 1)^2 + y^2 + (z – 2)^2 = 4. Tập hợp các điểm M di động trên mặt cầu (S) sao cho vtMA.vtMB = 2 là một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó.
+ Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng phân biệt a và b song song với nhau. Trên đường thẳng a lấy 5 điểm phân biệt A, B, C, D, E và trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt G, H, I, J, K sao cho AB = BC = CD = DE = GH = HI = IJ = JK = 2018cm. Có bao nhiêu hình bình hành có 4 đỉnh là 4 điểm trong 10 điểm nói trên?

+ Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I (2; 9) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).