Đề thi vào 10 lớp 9 Fermat 2019

Đề thi vào 10 lớp 9 Fermat 2019

ĐĂNG KÍ HỌC: THẦY THẾ ANH 0986.683.218

Xem thêm : Đề thi vào 10 Cát Linh

Đề thi vào 10 Tạ Quang Bửu 2019

Đề quận Hoàng Mai 2019

Một số bài toán trong Đề thi vào 10 lớp 9 Fermat 2019

Bài 2: Một đội xe theo kế hoạch phải chuyển xong 200 tấn trong một thời gian quy đinh, mỗi ngày phải chuyển được một khối lượng than như nhau. Nhờ bổ sung thêm xe, thực tế mỗi ngày đội chuyển thêm được 5 tấn so với kế hoạch. Vì vậy chẳng những đã hoàn thành sớm 1 ngày so với quy định mà còn chuyển vượt mức 25 tấn. Tính khối lượng than mà đội xe phải chuyển trong 1 ngày theo kế hoạch.

Bài 4: Cho đường tròn (O) đường kính AB=2R. Gọi I là điểm cố định trên đoạn OB. Điểm C thuộc đường tròn (O) (CA>CB) Dựng đường thẳng d vuông góc với AB tại I. d cắt BC tại E, cắt AC tại F.
a. Chứng minh A,I,E,C cùng nằm trên 1 đường tròn
b. Chứng minh IE.IF=IA.IB
c. Đường tròn ngoại tiếp CEF cắt AE tại N. Chứng minh N thuộc đường tròn (O;R)
d. Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp AEF. Chứng minh rằng khi C chuyển động trên (O) thì K luôn thuộc 1 đường cố định