Đề thi Toán 9 vào 10 Quận Tây hồ 2018

Đề thi Toán 9 vào 10 Quận Tây hồ 2018

Đáp án Toán 9 vào 10 Quận Tây hồ 2018

DE TAY HO 9 VAO 10

Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc. Thời gian để đội 1 làm 1 mình xong công việc đó ít hơn thời gian đội 2 làm 1 mình xong công việc đó là 4 giờ. Tổng thời gian này gấp 4,5 lần thời gian hai đội cùng làm chung để xong công việc đó. Hỏi mỗi đội làm 1 mình trong thời gian bao lâu?
Đáp án câu 9-10 bởi thầy Thế Anh

DAP AN TAY HO VAO 10