Đề thi thử Toán 12- 2018 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Đề thi thử Toán 12- 2018 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

Lời giải chi tiết một số câu hay có trong các khóa học của Thầy Thế Anh

Trích dẫn  Đề thi thử Toán 12- 2018 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa:
+ Cắt một khối trụ cho trước thành 2 phần thì được hai khối trụ mới có tổng diện tích toàn phần nhiều hơn diện tích toàn phần của khối trụ ban đầu 18π dm2. Biết chiều cao của khối trụ ban đầu là 8 dm, tính tổng diện tích toàn phần S của 2 khối trụ mới.
A. S = 108π (dm2)
B. S = 180π (dm2)
C. S = 90π (dm2)
D. S = 162π (dm2)

+ Một kênh dẫn nước theo góc vuông có bề rộng 3,0 m như hình vẽ. Cho 4 cây luồng (thẳng) có độ dài là 6,2 m, 8,1 m, 9,0 m trôi tự do trên kênh. Hỏi số cây luồng có thể trôi tự do qua góc kênh là bao nhiêu?
A. 2   B. 4   C. 1   D. 3
+ Một con thỏ di chuyển từ địa điểm A đến địa điểm B bằng cách đi qua các điểm nút (trong lưới cho ở hình vẽ) thì chỉ di chuyển sang phải hoặc đi lên (mỗi cách di chuyên như vậy được xem là một cách đi). Biết nếu thỏ di chuyển đến nút C thì bị cáo ăn thịt, tính xác suất để thỏ đến được vị trí B.
A. 2/5   B. 1/3   C. 4/9   D. 17/35