Đề thi thử THPT Quảng Xương I lần 2- Thanh Hóa – Năm 2018

Đề thi thử THPT Quảng Xương I lần 2- Thanh Hóa – Năm 2018

Đáp án Đề thi thử THPT Quảng Xương I lần 2- Thanh Hóa – Năm 2018

Video chữa bài chi tiết có trong khóa học của thầy Thế Anh https://thaytheanh.com/course/toan-12-danh-cho-2k-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018

CÂU ĐỀ 132
1. C
2. B
3. C
4. C
5. A
6. D
7. A
8. B
9. A
10. B
11. B
12. A
13. D
14. C
15. C,B
16. C
17. B
18. C
19. C
20. C
21. D
22. A
23. D
24. A
25. A
26. C
27. D
28. D
29. B
30. C
31. C
32. B
33. B
34. D
35. A
36. B
37. A
38. D
39. A
40. A
41. A
42. B
43. B
44. D
45. D
46. D
47. C
48. D
49. D
50. B