Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3 được đăng tải trên báo THTT (Toán học Tuổi Trẻ) số 486 tháng 12 năm 2018. Đề được biên soạn bởi thầy Trần Quốc Luật – Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, đề theo cấu trúc quen thuộc 50 trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Nội dung các câu hỏi trong đề không những có thêm phần Toán 11 mà gần như bao quát hết nội dung Toán 12, trong đó có nhiều phần mà học sinh các trường THPT không chuyên chưa được học như số phứctọa độ Oxyz …

Trích dẫn Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 3

:
+ Cho dãy số (xn) thỏa mãn x1 = 40 và xn = 1,1.xn-1 với mọi n = 2, 3, 4 … Tính giá trị S = x1 + x2 + …. + x12 (làm tròn đến chữ số thấp phân thứ nhất).
A. 855,4   B. 855,3
C. 741,2   D. 741,3
+ Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau trong đó chứa các chữ số 3, 4, 5 và chữ số 4 đứng cạnh chữ số 3 và chữ số 5?
A. 1470   B. 750
C. 2940   D. 1500
+ Xét các số thực dương x, y thỏa mãn log√3 (x + y)/(x^2 + y^2 + xy + 3) = x(x – 3) + y(y – 3) + xy.
Tính giá trị lớn nhất Pmax của P = (3x + 2y + 1)/(x + y + 6)
A. 3   B. 2   C. 1   D. 4