Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa lần 4

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Thạch Thành 1 – Thanh Hóa lần 4.

Một số câu HAY trong đề :

  • Cho tam giác đều ABC cạnh a (a > 0). MNPQ là hình chữ nhật nội tiếp tam giác ABC. Tính diện tích lớn nhất có thể đạt được của hình chữ nhật MNPQ theo a.

0 1 2 3