Đề thi học kì 2 lớp 9 vào 10 Lương Thế Vinh 2018

Đề thi học kì 2 lớp 9 vào 10 Lương Thế Vinh 2018

Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O) (AB<AC) Từ B và C kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn, chúng cắt nhau tại M, MA cắt đường tròn tại D và H là trung điểm của AD.
a. Chứng minh B,C,O,H, M cùng nằm trên 1 đường tròn
b. Chứng minh MA.MD=MB^2
c. Tia BH cắt (O) tại K. Chứng minh CK//AM.
d. MO cắt BC tại I và cắt (O) tại E. Chứng minh DM.S(DIE)=DI.S(DME)

de thi hk2 luong the vinh