Đề thi học kì 1 lớp 10 Trần Phú 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 10 Trần Phú 2017-2018 

Một số câu trong Đề thi học kì 1 lớp 10 Trần Phú 2017-2018 

Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm cạnh BC. Gọi K là trung điểm thuộc cạnh AC sao cho KC=2AK. 

Biểu diễn AI, AK theo AB,AC. Chứng minh KI bang AB/2+ AC/6. 

Xác định M sao cho 2MA^2+MB^2+MC^2 đạt giá trị nhỏ nhất. 

de thi hoc ki 1  lớp 10 tran phu 41802ea04cf9a3a7fae8 df9fb584d7dd388361cc