Đề thi HK1 Toán 10 năm 2017-2018 chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng gồm 4 trang với 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng
+ Cho phương trình (m^2 – 1)x + m + 1 = 0. Khẳng định nào dưới đây là sai?
A. Khi m ≠ ±1, phương trình có nghiệm duy nhất
B. Khi m = 1, phương trình có tập nghiệm S = ∅
C. Khi m = -1, phương trình có tập nghiệm S = R
D. Khi m = ±1, phương trình vô nghiệm
+ Chuẩn bị được nghỉ hè, một lớp có 45 học sinh cùng bàn nhau để cả lớp cùng đi tham quan du lịch. Do sự lựa chọn của các bạn không được tập trung và thống nhất vào một địa điểm nào, Lớp Trưởng đã lấy biểu quyết bằng cách giơ tay. Kết quả, hai lần số bạn chọn đi Tam Đảo thì ít hơn ba lần số bạn chọn đi Hạ Long là 3 bạn và có 9 bạn chọn đi địa điểm khác. Với nguyên tắc số ít hơn phải theo số đông hơn thì họ sẽ tham quan du lịch đến địa điểm là:
A. Địa điểm khác
B. Tạm hoãn để bàn lại
C. Tam Đảo
D. Hạ Long
+ Cho tam giác ABC, tập hợp điểm M thỏa mãn |vtMA + vtBC| = 1/2.|vtMA – vtMB| là:
A. Đường trung trực đoạn BC
B. Đường tròn tâm I, bán kính R = AB/2 với I là đỉnh hình bình hành ABIC
C. Đường thẳng song song với BC
D. Đường tròn tâm I, bán kính R = AB/2 với I là đỉnh hình bình hành ABCI