Đề thi + đề luyện tập chuyên ngữ 9 vào 10 2018

Đề thi + đề luyện tập chuyên ngữ 9 vào 10 2018

Dưới đây là đề thi và các chuyên đề luyện tập trong đề thi thử chuyên ngữ dành cho học sinh lớp 9 vào 10. Các em học sinh có thể làm và đối chiếu kết quả.

Các bài tập đều được chữa chi tiết tại lớp của Thầy Thế Anh: 0986.683.218

Học theo học khóa học online dành cho các bạn ở xa tại website: https://thaytheanh.com/

Đề thi + đề luyện tập chuyên ngữ 9 vào 10 2018

 

Một số câu trong đề thi chuyên ngữ 2018

Câu 1: Cho đường thẳng . Tính tích các giá trị của m để (d) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B sao cho BAO= 60 là:

Câu 2: Cho đường thẳng (d): y=4x+2. Phương trình đường thẳng (d1) có dạng y=ax+b song song với đường thẳng d cắt Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A,B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 8. Khi đó b đạt giá trị lớn nhất là:  A. 1 B. 2 C. 3 D. 8

Câu 3: Gọi (x0; y0) là nghiệm của hệ phương trình: Giá trị x0y0 có thể là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 4: Số nghiệm của hệ phương trình là:  A. 0 B. 2 C. 4 D. 6

Câu 5: Gọi (x0; y0) là nghiệm của hệ phương trình: X0 đạt giá trị lớn nhất là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6:Tìm chiều dài của một đoàn tàu hỏa biết đoàn tàu ấy chạy ngang qua văn phòng ga từ đầu máy đến hết toa cuối cùng hết 7 giât. Cho biết sân ga dài 378m và thời gian kể từ khi đầu máy bắt đầu vào sân ga cho đến khi toa cuối cùng rời khỏi sân ga là 25 giây.
A. 84 B. 105 C. 126 D. 147

Câu 7: A và B cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu A làm trong 3 giờ và B làm trong 6 giờ thì cả hai làm được 25% công việc. Gọi thời gian làm riêng đến khi làm xong công việc của người 1 là x giờ, người 2 là y giờ. Tính giá trị của biểu thức x+y?
A. 72 giờ B. 70 giờ  C. 68 giờ D. 66 giờ

Câu 8: Quãng đường từ A đến B dài 30km gồm một đoạn lên dốc AC, đoạn nằm ngang CD, đoạn xuống dốc DB. Một người đi từ A đến B rồi từ B về A hết tất cả 4 giờ 25 phút. Tính đoạn đường nằm ngang CD biết rằng vận tốc lên dốc là 10km/h, vận tốc xuống dốc là 20km/h, vận tốc đi trên đường nằm ngang là 15km/h.
A. 4km B. 5km C. 6km D. 7km
Câu 9: Hai tổ cùng làm một công việc. Nếu làm chung thì hoàn thành trong 15 giờ. Nếu tổ 1 làm trong 5 giờ và tổ 2 làm trong 3 giờ thì làm được 30% công việc. Hỏi nếu tổ 1 làm một mình thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?
A. 15 giờ B. 24 giờ C. 20 giờ D. 25 giờ
Câu 10: Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (x,y) thỏa mãn
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8