Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Gia Lai

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT GIA LAI

Bài viết “Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Gia Lai” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan bao quát được kiến thức của học kỳ 2 môn Toán Lớp 12. Đề thi đánh giá kiến thức và khả năng của học sinh trong học kỳ 2 khi làm đề thi có cả trắc nghiệm lẫn tự luận. Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 của Sở GD&ĐT Gia Lai có đáp án cho học sinh tham khảo và đánh giá năng lực.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

  • Trích dẫn một số câu trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 32: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 4z + 1 = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (S) có tâm I(1;-2;0), bán kính R = 2.

B. (S) có tâm I(1;0;-2), bán kính R = 2.

C. (S) đi qua điểm M (-1;0;0).

D. Điểm O nằm bên trong mặt cầu (S).