Đề thi chính thức và đáp án môn Vật lí 2015

Đề thi chính thức và đáp án môn Vật lí 2015.

Thầy chưa đặt bút nên chưa dám đánh giá khó hay dễ. Dành cho các bạn tham khảo đề lúc nào rảnh thầy sẽ chữa cho các bạn.

Đề thi vật lí mã đề 138

de-thi-vat-li-2015-1 de-thi-vat-li-2015-2 de-thi-vat-li-2015-3

de-thi-vat-li-4de-thi-vat-li-2015-5