Đề thi 9 vào 10 trường Phương Liệt 2018

Đề thi 9 vào 10 trường Phương Liệt 2018

Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ trồng 60 cây. Nhưng khi thực hiện nhóm đó được tăng cương thêm 3 học sinh nên mỗi học sinh đã trồng ít hơn 1 cây so với dự định.  Hỏi lúc đầu nhóm có bao nhiêm học sinh?  (Biết rằng số cây mỗi học sinh trong là như nhau)

de thi 9 phuong liet