10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

10 ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN 

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án” bao gồm 10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 1 với lời giải và đáp án chi tiết. Bài viết sẽ giúp các em học sinh ôn tập Chương 1 một cách hiệu quả và đầy đủ. Nội dung kiểm tra chủ yếu thuộc chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án”:

Câu 2 (Đề 1): Một người muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 100m2 để làm khu vườn. Hỏi người đó phải mua mảnh đất có kích thước như thế nào để chi phí xây dựng bờ rào là ít tốn kém nhất?

A. 10mx10m

B. 4mx25m

C. 5mx20m

D. 5mx30m

Câu 10 (Đề 1): Kết luận nào đúng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = √(x-x^2)?

A. Có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

B. Có giá trị nhỏ nhất và không có giá trị lớn nhất.

C. Có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.

D. Không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.