Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Quốc Thái – An Giang

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM GIẢI TÍCH 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT QUỐC THÁI – AN GIANG

Bài viết “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Quốc Thái – An Giang” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số và đồ thị.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM 

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Quốc Thái – An Giang”:

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số không có tiệm cận ngang.

B. Hàm số có tiệm cận đứng x = 1.

C. Hàm số có điểm cực đại x = -1.

D. Giá trị cực tiểu của hàm số y = 0.

Câu 20: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [-2;6] và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên miền [-2;6]. Tính T = 2M – 3m.

A. T = 24

B. T = 0.

C. T = 2.

D. T = 10.